visuin

Všeobecné Obchodní Podmínky Visuin = VOP

Všeobecné obchodní podmínky Visuin institutu existují, aby zaručily spokojenost na straně zaměstnanců, klientů i provozovatele.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) upravují podmínky poskytování kurzů, konzultací, workshopů, seminářů, snídaní, besídek, přednášek atd. (dále také jako „služby Visuin“) ze strany provozovatele služeb Visuin [Ing. arch. Petra Dzurillová Kříčková, se sídlem Karlovarská 268, 271 01, Nové Strašecí,  IČ: 88733696] nebo lektora služeb Visuin [schválený a proškolený profesionál poskytující výukovou službu klientům Visuin, vystupující a konající ve jménu hodnot a vize Visuin] fyzickým nebo právnickým osobám
  (dále také jako „klient“).
 2. Příjemcem služby Visuin se rozumí klient nebo třetí osoba (např. zaměstnanec klienta Visuin atd.), kterému
  je služba Visuin skutečně poskytována (dále také jako „účastník“). Tyto VOP jsou závazné rovněž pro účastníka.
 3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb Visuin. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb Visuin mají přednost před ustanoveními VOP.
 4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb Visuin. Vylučuje se použití všeobecných obchodních podmínek klienta nebo jakýchkoliv jiných všeobecných obchodních podmínek. Smlouva o službách Visuin a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o službách Visuin lze uzavřít i ve slovenském
  nebo anglickém jazyce.
 5. Znění VOP může provozovatel služeb Visuin měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva
  a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

 

 

2. SLUŽBY VISUIN

 

 1. Kurz je dimenzován minimálně pro čtyři (4) maximálně pro sedm (7) osob. Jedná se o 1-2 denní vzdělávací akci. Trvá do 7 hodin denně. Formou praktických cvičení a teoretických bloků účastník dostává do problematiky tématu. Cílem je aby pochopil, naučil se a postupně si osvojil nové zručnosti.
 2. Konzultace je dimenzována minimálně pro jednu (1) maximálně pro dvě (2) osoby. V trvání max do 3 hodin. Jedná se o službu, kde má účastník prostor pro osobní rozvoj a individuální přístup lektora Visuin. Převážně pomáháme k nalezení smyslu projektu, portfolia či pracovního nasměrování.
 3. Workshop je dimenzován minimálně pro čtyři (4) maximálně pro patnáct (15) osob. V trvání 1 dne. Max. 8 hodin. Jedná se o další ze vzdělávacích aktivit, kdy podle námi připraveného programu a za účasti mentoringu lektora, účastník pomocí svých schopností a znalostí dojde k vlastnímu výstupu, který je dále použitelný ve školní
  či pracovní praxi.
 4. Seminář je dimenzován minimálně pro čtyři (4) maximálně pro třicet (30) osob. V trvání 1 dne. Minimálně
  2 hodiny. Maximálně až 7 hodin. Účelem je dodat nový pohled na probírané téma potřebné pro praxi architekta, vysvětlení pozadí probírané problematiky, inspirace a namotivování k následné aktivní činnosti.
 5. Snídaně je dimenzována minimálně pro čtyři (4) maximálně pro třicet (30) osob. V trvání 1 dne. Minimálně
  1 hodina. Maximálně 3 hodiny.  Kreativní ráno, jídlo a host s přednáškou z odlišných oborů obohacující profesi architektury.
 6. Besídka je dimenzována minimálně pro čtyři (4) maximálně pro třicet (30) osob. V trvání 1 den v podvečer. Minimálně 2 hodiny. Maximálně 4 hodiny. Dialogy s pozvanými archi-hosty o tématech v architektuře.
 7. Přednáška je dimenzována minimálně pro dvacet (20) a maximálně pro padesát (50) osob. V trvání 1 dne maximálně 3 hodiny. Akce pořádaná v souladu s hodnotami Visuin.

 

 

 

3. PŘIHLÁŠENÍ A UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

 

 1. Veškerá prezentace služeb Visuin ve webovém rozhraní Visuin institutu [http://visuin.com] je informativního charakteru a provozovatel služeb není povinen uzavřít smlouvu o poskytovávaní služeb Visuin ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní Visuin institutu obsahuje informace o službách Visuin, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb Visuin jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
  Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Visuin institutu. Tímto ustanovením není omezena možnost provozovatele služeb uzavřít smlouvu o poskytování služeb Visuin za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Pro objednání služby Visuin vyplní klient konkrétní přihlašovací formulář poslouchající zvolené službě ve webovém rozhraní Visuin. Přihlašovací formulář obsahuje zejména informace o:
  1.  Objednávané službě,
  2.  Datu a místě dodání služby.
  3.  Výši ceny za vybranou službu.
  4.  Výši rezervačního poplatku.
  5.  Způsobu úhrady ceny a rezervačního poplatku za vybranou službu.
 4. Přihlašovací formulář odešle klient provozovateli služeb Visuin kliknutím na tlačítko „Zarezervovat místo“
  anebo “Chci přihlásit svou práci” anebo “Jdu do toho!” . Údaje uvedené v přihlašovacím formuláři jsou provozovatelem považovány za správné. Provozovatel po obdržení přihlašovacího formuláře toto obdržení klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v přihlašovacím formuláři (dále jen „elektronická adresa klienta“).
 5. V potvrzení provozovatele služeb Visuin, které klient obdrží na své elektronické adrese mu je umožněno zkontrolovat údaje, které do přihlašovacího formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost klienta zjištěné chyby vzniklé při zadávání dat do přihlašovacího formuláře nahlásit provozovateli a tak žádat o jejich opravu.
 6. Provozovatel služeb Visuin je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství objednaných služeb Visuin, výše kupní ceny, atd.) požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně
  či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi provozovatelem služeb Visuin a klientem vzniká doručením přijetí přihlašovacího formuláře (dále jen “akceptace”), jež je provozovatelem služeb Visuin zasláno klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta nebo podepsanou smlouvou o poskytování služeb Visuin mezi provozovatelem služeb Visuin a klientem. Smlouva o poskytování služeb Visuin se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání poskytování předmětné služby Visuin.
 8. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o službách Visuin. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o službách Visuin (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady
  se neliší od základní sazby.

 

 

 

4. SPLNĚNÍ SLUŽBY VISUIN

 

 1. Předmětem plnění je vzdělávací školení v oblasti vizuální prezentace architektury, zahradní architektury
  a designu prostřednictvím kurzů, konzultaci, workshopů, seminářů, snídaní, besídek, přednášek atd., které pro veřejnost vyhlašuje provozovatel v příslušném období v „kalendáři“ ve webovém rozhraní Visuin institutu, v čase
  a za cenu tam uvedenou. Provozovatel řádně a včas splní výuku dokončením a naplněním cíle služby Visuin ve smyslu ustanovení č. 2 VOP, a to i opakujícím se plněním po dobu stanovenou v „kalendáři“ ve webovém rozhraní Visuin institutu, pokud to služba Visuin dle ustanovení č. 2 VOP předpokládá.
 2. Provozovatel poskytuje služby Visuin účastníkovi osobně nebo prostřednictvím svých lektorů, zaměstnanců
  nebo smluvních externích spolupracovníků.
 3. Místem plnění je sídlo provozovatele na adrese: Letohradská 38, Praha 7, Česká Republika.
 4. Účastník bere na vědomí, že jednotlivé služby Visuin mohou být poskytovány zároveň pouze určitému počtu účastníků, tj. služby Visuin disponují pouze stanovenou kapacitou. Tuto kapacitu pro každou jednotlivou službu stanovuje provozovatel a to v ustanovení č. 2 VOP.
 5. Jednotlivé služby Visuin budou poskytnuty pouze těm klientům (či těmito klienty určeným účastníkům), kteří
  v rámci kapacity dotčené služby Visuin uzavřou s provozovatelem v souladu s těmito VOP smlouvu o poskytnutí služeb Visuin a řádně uhradí cenu služeb s tím, že je rozhodující pořadí úhrady ceny služeb.
 6. Smluvní strany sjednávají a berou na vědomí, že v případě naplnění kapacity konkrétní služby Visuin,
  tj. v případě, že poslední z klientů maximální kapacity služby Visuin uhradí cenu řádně sjednané služby Visuin (resp. první splátku v případě sjednání úhrady ve splátkách), je provozovatel oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby Visuin s takto naplněnou kapacitou, uzavřené s klientem, který neuhradil cenu služby Visuin, byť tato ještě nebyla splatná.
 7. V případě, že nebude naplněna minimální kapacita služeb Visuin stanovena v ustanovení č. 2 VOP, provozovatel si vyhrazuje právo zvýšit cenu za službu Visuin nebo snížit předepsaný počet hodin jednotlivých služeb Visuin nebo nabídnout alternativní možnosti výuky nebo odstoupit od smlouvy s klienty. V případě odstoupení od smlouvy v důsledku nenaplnění minimální kapacity služby Visuin, provozovatel vrátí automaticky plnou výši uhrazené ceny za službu Visuin.
 8. Předmětem plnění není dodávka ani zabezpečení studijních materiálů, pomůcek, softwaru nebo hardwaru. Studijní materiály, pomůcky, software a hardware jež jsou potřebné pro absolvováni služeb Visuin si klient zabezpečuje samostatně a na vlastní náklady.
 9. Za převzetí služby Visuin se považuje první den výuky dle „kalendáře“ ve webovém rozhraní Visuin institutu,
  a to i v případě nepřítomnosti klienta.
 10. Služby Visuin se konají pravidelně ve dnech a časech uvedených v „kalendáři“ ve webovém rozhraní Visuin institutu pro aktuální měsíc. Neúčast klienta/účastníka na službě Visuin ve stanovený(m)ch dn(u)ech
  a stanoveném čase dle „kalendáře“ jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části ceny, ani v případě včasné omluvy.
 11. Pro případ, že výuku nebude možno některý den ze závažných důvodů zajistit (např. náhlé onemocnění lektora), je provozovatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění služby Visuin, tzn. stanovit kdykoliv náhradní termín nebo službu Visuin zrušit a v takovém případě bude klientovi navrácena přiměřená výše uhrazené ceny
  za zrušenou službu Visuin.
 12. Všechny případné změny s termínem konání služby Visuin, budou ohlášeny klientům včas e-mailem nebo SMS zprávou.

 

 

 

5. CENA ZA SLUŽBY VISUIN A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. Cena a rezervační poplatek za služby Visuin je stanovena provozovatelem služeb Visuin. Provozovatel služeb Visuin není plátcem DPH.
 2. Cenu a rezervační poplatek za služby Visuin a případně náklady spojené s dodáním služby Visuin dle smlouvy
  o poskytování služeb Visuin může klient uhradit provozovateli služeb Visuin následujícími způsoby:
  1. Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla
   k elektronickému bankovnictví klient zadává pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
  2.  Bezhotovostně převodem na účet provozovatele č. 2200349062/2010, vedený u společnosti FioBanka
   Česká Republika (dále jen „účet provozovatele“) a to po domluvě s provozovatelem služby Visuin.
  3.  V hotovosti v místě podnikání provozovatele služeb Visuin na adrese Letohradská 38, Praha 7, Česká Republika a to v čase Po-Pá 10.00-17.00 po předešlé domluvě.
 3. Provozovatel služeb Visuin je oprávněn požadovat zaplacení plné ceny předem. Rezervaci místa v službě Visuin potvrdí provozovatel klientovi až po uhrazení rezervačního poplatku ve výši 950,- Kč, z ceny za službu Visuin. Zbylou částku ceny za službu Visuin uhradí klient převodem na účet provozovatele služeb Visuin po předchozím potvrzení provozovatele o zaplacení rezervačního poplatku. Provozovatel rezervuje klientovi místo ve službě Visuin po dobu pěti (5) dní ode dne podání přihlášky a zaplacení rezervačního poplatku.
 4. Neuhradí-li klient plnou cenu výuky v lhůtě pěti (5) dnů ode dne podání přihlášky a zaplacení rezervačního poplatku, pozbývá práva na závaznou rezervaci místa ve vybrané službě Visuin. Uhradí-li klient plnou cenu služby Visuin po pětidenní rezervační lhůtě a maximální kapacita služby Visuin ještě nebude naplněna, bude do služby Visuin zapsán. Uhradí-li klient plnou cenu služby Visuin po pětidenní rezervační lhůtě a maximální kapacita služby Visuin se mezitím naplní, má provozovatel právo přeřadit klienta do jiné služby Visuin stejného obsahu, avšak s jinými časovými dispozicemi.
 5. Je-li mezi podáním přihlášky, zaplacením rezervačního poplatku a začátkem služby Visuin kratší časové období jak pět dní. Provozovatel není povinen dodržet pětidenní rezervační lhůtu ustanovení č. 5 VOP. V takovém případě platí, že plná cena za službu Visuin je splatná nejpozději dnem začátku služby Visuin. Neuhradí-li klient plnou výši ceny ke dni začátku služby Visuin, pozbývá práva účasti na službě Visuin.
 6. V případě bezhotovostní platby je klient povinen uhrazovat cenu služby Visuin společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu služby Visuin splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví provozovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb Visuin klientovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví provozovatel klientovi po uhrazení ceny služby Visuin a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.
 8. V případe větší sumy k úhradě než 10.000 Kč je možné platbu po individuální dohodě s klientem rozložit na více splátek.

 

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

 1. Provozovatel má právo z důvodu hladkého průběhu služby vyžadovat od klienta jeho včasný příchod a to min. pět (5) minut před začátkem služby. Klient má přijít s vlastním notebookem (pc) a nainstalovaným softwarem dle tématu služby Visuin, potřebný software je vždy uveden u dané služby Visuin a vždy jde o software, který lze legální cestou stáhnout u výrobce. Ke službě „konzultace“  je klient povinen přinést potřebné podklady, které po vzájemné dohodě předem určí lektor Visuin nebo provozovatel. Provozovatel si vyhrazuje právo nezapsat klienta do jím zvolené služby Visuin a neposkytnout mu tak výukový proces, pokud klient odmítne nebo hrubou nedbalostí nesplní jemu předepsané povinnosti a tím neumožní hladký průběh služby Visuin.
 2. Splní-li klient všechny podmínky pro přihlášení do služby Visuin a uhradí-li plnou výši ceny, je provozovatel povinen mu rezervovat místo v příslušné službě Visuin. V případě, že byla již dosažena maximální kapacita klientem zvolené služby Visuin, může provozovatel klientovi alternativně nabídnout jinou srovnatelnou službu Visuin.
 3. Provozovatel je oprávněn službu Visuin před její započetím zrušit. V takovém případě vrátí klientovi plnou výši již uhrazené ceny.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit službu Visuin i v jejím průběhu. V takovém případě vrátí provozovatel klientovi poměrnou část ceny ve výši odpovídající počtu hodin ze služby Visuin, které neproběhly.
 5. Jednotlivé služby Visuin nejsou vázány na konkrétní lektory nebo provozovatele a provozovatel má právo kdykoliv vyměnit lektora v kurzu.

 

 

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 1. Klient je povinen řádně a včas zaplatit cenu služby Visuin dle ceníku uvedeném v přihlašovacím formuláři ve webovém rozhraní Visuin institutu. V opačném případě se smlouva o poskytování služeb Visuin ruší.
 2. Klient nemá nárok na vrácení ceny služby Visuin ani její části z důvodů neúčasti na službě Visuin. S výjimkou v odůvodněném případě (např. absence na základě předloženého lékařského potvrzení) bude klientovi nabídnuta možnost účastnit se stejné služby Visuin v jiném čase, pokud taková služba Visuin existuje. Nárok na vrácení ceny služby Visuin se nevztahuje zejména na změnu časových možností v osobním ani pracovním životě klienta, stěhování ani žádný jiný než vážný zdravotní důvod.
 3. Klient může z vlastní vůle či na doporučení lektora přestoupit v průběhu trvání služby Visuin do jiné služby Visuin. Podmínkou je volná kapacita ve službě Visuin, do které má klient zájem přestoupit. V případě, že klient přestupuje do služby Visuin s vyšší cenou, je povinen doplatit rozdíl ceny za zbývající část výuky. Přestupuje-li klient do služby Visuin s nižší cenou, vzniká mu nárok na vrácení poměrné části ceny pouze v případě, že se tak děje na výslovné doporučení lektora. Při přestupu do jiné služby Visuin je klient povinen dodržet všechny povinnosti stanovené provozovatelem nebo lektorem.
 4. Klient může přistoupit do služby Visuin i kdykoliv po její začátku, v průběhu, má-li služba Visuin volnou kapacitu. V takovém případě má klient právo na slevu za vyučovací lekce, které již proběhly.
 5. Klient je povinen účastnit se služby Visuin s vlastním notebookem (pc) a nainstalovaným softwarem dle tématu služby Visuin, potřebný software je vždy uveden u dané služby Visuin a vždy jde o software, který lze legální cestou stáhnout u výrobce. Ke službě „konzultace“ je klient povinen přinést potřebné podklady, které po vzájemné dohodě předem určí lektor Visuin nebo provozovatel.
 6. Klient bez prodlení informuje dodavatele o změně svého jména nebo příjmení, o změně svého bydliště, korespondenční adresy, telefonu nebo elektronické adresy.

 

 

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Byla-li smlouva o službě Visuin uzavřena za využití prostředků komunikace na dálku a je-li klient spotřebitel
  ve smyslu příslušné právní úpravy, pak je oprávněn v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od  smlouvy
  o poskytování služeb Visuin musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb Visuin může klient zasílat na adresu místa podnikání provozovatele
  nebo na adresu elektronické pošty provozovatele.
 2. Klient bere na vědomí, že provozovatel započne s poskytováním služeb Visuin ve lhůtě pro odstoupení  od smlouvy (tj. čtrnáct (14) dnů od uzavření smlouvy) pouze na základě výslovného souhlasu klienta učiněné v textové podobě a klient v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb Visuin
  v případě, že služby Visuin budou před odstoupením od smlouvy splněny.
 3. Klient je oprávněn zrušit závazek ze smlouvy o poskytování služeb Visuin a to do čtrnácti (14) dnů před ujednaným dnem započetí poskytnutí služby Visuin. V daném případě mu bude cena služby Visuin vrácena.
  V případě, že klient závazek ze smlouvy o poskytování služeb Visuin zruší později než čtrnáct (14) dnů před ujednaným dnem započetí poskytnutí služby Visuin, je klient povinen provozovateli zaplatit storno poplatek ve výši 25 % z ceny služby Visuin, která je předmětem rušeného závazku. V případě, že klient závazek ze smlouvy o poskytování služeb Visuin zruší později než sedm (7) dní před ujednaným dnem započetí poskytnutí služby Visuin, je klient povinen provozovateli zaplatit storno poplatek ve výši 50 % z ceny služby Visuin, která je předmětem rušeného závazku a v případě, že klient závazek ze smlouvy o poskytování služeb Visuin zruší později než tři (3) dny před ujednaným dnem započetí poskytnutí služby Visuin, je klient povinen provozovateli zaplatit storno poplatek ve výši 100 % z ceny služby Visuin, která je předmětem rušeného závazku.
 4. Právo na odstoupení nemůže být uplatněno poté, co došlo k započetí poskytování služby Visuin, a týká se služby Visuin jako celku a nevztahuje se na dílčí plnění (tedy např. jednotlivé hodiny/dny služby). Odstoupení od smlouvy může klient zasílat mimo jiné na adresu místa podnikání provozovatele či na adresu elektronické pošty provozovatele.
 5. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb Visuin se smlouva o službách Visuin od počátku ruší.
 6. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb Visuin vrátí provozovatel peněžní prostředky přijaté od klienta do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy klientem, a to stejným způsobem, jakým je provozovatel od klienta přijal. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky klientovi jiným způsobem, pokud
  s tím klient bude souhlasit a nevzniknou tím klientovi další náklady.
 7. Nárok na úhradu škody vzniklé na straně provozovatele je provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku klienta na vrácení ceny za službu Visuin.

 

 

 

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. Za stížnost, resp. reklamaci se považuje podání klienta vyjadřující nesouhlas s rozsahem nebo cenou poskytnuté služby.
 3. Reklamace musí obsahovat údaje identifikující klienta (zejména jméno a příjmení, kontaktní adresu), přesný popis případu s uvedením potřebných detailů včetně podkladové dokumentace, je-li dostupná, a dále čeho se klient domáhá a jaké má požadavky na provozovatele. Případné chyby, nedostatky či nesrovnalosti při poskytování služby Visuin klient reklamuje neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do tří dnů ode dne poskytnutí služby Visuin. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje klient u provozovatele na adrese místa jeho podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy provozovatel obdržel od klienta písemnou reklamaci se všemi náležitostmi potřebnými k posouzení reklamace.
 5. Provozovatel informuje klienta o vyřízení reklamace písemně na elektronickou adresu klienta nebo telefonicky
  bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dní od přijetí reklamace.
 6. Pokud uzná provozovatel reklamaci klienta za odůvodněnou, přijme adekvátní opatření k nápravě.
 7. Důvodem reklamace se nepovažuje výměna lektora. Za poskytnutou službu se považuje každá jednotlivá uskutečněná výuková jednotka (lekce) bez ohledu na celkovou sjednanou délku služby Visuin.

 

 

 

10. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

 1. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty, škody, náklady či výdaje, které vzniknou klientovi v místě plnění smlouvy o poskytování služeb Visuin.
 2. Odpovědnost provozovatele za škodu vůči klientovi nevznikne, pokud k jejímu vzniku došlo v důsledku okolnosti, která nastala nezávisle na vůli provozovatele nebo v důsledku lehké nedbalosti provozovatele a brání mu
  ve splnění jeho povinnosti.
 3. Provozovatel neodpovídá za nedosažení konkrétních výukových cílů klientů, resp. výukových cílů jednotlivých služeb Visuin a neposkytuje záruku za jakost poskytnutých služeb Visuin.

 

 

 

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Provozovatel není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst.
  1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje provozovatel prostřednictvím elektronické adresy info@visuin.com. Informaci o vyřízení stížnosti klienta zašle provozovatel na elektronickou adresu klienta.
 3. Provozovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, věk a profilová fotografie (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností
  ze smlouvy o poskytování služeb Visuin. Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování služeb Visuin.
 4. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při přihlašování provedeného z webového rozhraní provozovatele) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího
  o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů klienta může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob lektora Visuin nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího souhlasu klienta předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. Souhlas se zpracováváním údajů se vztahuje rovněž na pořizování fotografií, filmových a zvukových záznamů
  z kurzů a akcí provozovatele v prostorách i mimo prostory provozovatele. Tyto fotografie, filmové a zvukové záznamy používá provozovatel v reklamních a informačních materiálech v tiskové podobě a na internetu.
  Klient, resp. účastník služeb Visuin, souhlasí, že bude provozovatel takovéto fotografie, filmové a zvukové záznamy zveřejňovat v tištěné podobě a online, např. na webových stránkách provozovatele a v sociálních mediích. Klient jakož i účastník služeb Visuin je oprávněn kdykoliv odmítnout, aby provozovatel k těmto účelům snímky klienta, resp. účastníka služeb Visuin použil, a sice před začátkem služby Visuin. Bez výslovného dovolení provozovatele nebo lektora či ostatních účastníků nesmí klient nebo účastník služby Visuin pořizovat žádné filmové, fotografické, zvukové či jiné záznamy z konající služby Visuin nebo prostor Visuin institutu.
 9. V případě, že by se klient domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu
  s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. Požádat provozovatele o vysvětlení.
  2. Požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav.
 10. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 11. Klient může své požadavky v souvislosti s ochranou osobních údajů směrovat na elektronickou adresu provozovatele info@visuin.com.

 

 

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Visuin nebo podnikem provozovatele
  na elektronickou adresu klienta a to až do odvolání. Dále klient souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na elektronickou adresu klienta.
 2. Odvolání v smyslu tohoto ustanovení VOP lze uskutečnit prostřednictvím linku v každé zaslané emailové zprávě provozovatele.
 3. Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je přihlášení  na webové stránce možné provést a závazky provozovatele ze smlouvy o poskytování služeb Visuin plnit, aniž by docházelo k ukládání
  tzv. cookies na počítač klienta, může klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

 

14. DORUČOVÁNÍ

 1. Klientovi může být doručováno na elektronickou adresu klienta.

 

 

 

15. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

 1. Klient nesmí bez výslovného písemného souhlasu provozovatele v obchodních záležitostech, zejména týkajících se aktuálně poskytované služby Visuin, kontaktovat přímo lektora.
 2. Klient nesmí vstupovat do obchodních vztahů s lektory provozovatele, se kterými přišel do styku v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb Visuin a/nebo jim sám či prostřednictvím třetích osob činit poptávky služeb ani využívat jejich nabídky zahrnující služby, a to jak v průběhu doby, kdy má uzavřenu smlouvu o poskytování služeb Visuin s provozovatelem, tak i 12 měsíců po ukončení smlouvy o poskytování služeb Visuin.
 3. Klient je povinen vyvarovat se vůči provozovateli všech dalších případných forem nekalé soutěže a jakéhokoliv jednání, které by bylo na újmu provozovatele.
 4. Provozovatel je vlastníkem všech autorských práv k poskytovaným službám Visuin. Klient není oprávněn za žádných okolností šířit jakýmkoliv způsobem dále službu Visuin poskytnutou provozovatelem.
 5. V případě, že klient některou povinnost uvedenou v tomto článku VOP poruší, je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu v maximální výši až 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně. Provozovatelem klientovi vyúčtovaná smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího vyúčtování, přičemž tato pokuta se nezapočítává na náhradu způsobené škody.
 6. Po absolvování služby Visuin může být po domluvě s provozovatelem práce klienta vystavena ve webovém rozhraní Visuin institutu jako forma propagace provozovatele a reference klienta. Při každé takto publikované práci se provozovatel zavazuje uvádět minimálně jméno a příjmení autora. Není-li tak učiněno, jedná
  se o výslovné přání autora.
 7. Použité obrazy ve webovém rozhraní Visuin institutu jsou zejména autorské výstupy provozovatele a lektorů, dále také výstupy klientů z akcí a služeb Visuin, případně jejich samostatné práce po absolvování služeb Visuin.

 

 

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb Visuin obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva klienta vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
 3. Smlouva o poskytování služeb Visuin včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Kontaktní údaje provozovatele a adresa pro doručování: Letohradská 38, Praha 7, Česká Republika; adresa elektronické pošty: info@visuin.com; telefon: +420 222 969 085.

 

V Praze dne 2. 2. 2018